میز کنفرانس

میز کنفرانس طراحی شده در ابعاد دلخواه
میز های اجرا شده توسط شرکت دکوران در ارگان ها و ادارات دولتی و خصوصی
ابعاد:


ونگه

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات