میز کنفرانس هما

میز کنفرانس هما
میز کنفرانس هما با طول های مختلف ۳۰۰ ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰ سانتی متری و عرض های 134 و 160 و 190 سانتی متر  و ارتفاع 76سانتی متر 
جهت استفاده جلسات در ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی
ابعاد: 134 سانتی متر160سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات