میز کنفرانس طوفان

میز کنفرانس طوفان از مجموعه مدیریتی طوفان
میز کنفرانس ۴ تا ۸ نفره طوفان به ابعاد 76×110×220 از مجموعه مدیریتی طوفان با قابلیت جابه جایی 
ابعاد: 220 سانتی متر110سانتی متر100سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات