میز کنفرانس خورشید

میز کنفرانس خورشید
میز کنفرانس خورشید با طرحی دایره به قطر ۲۴۰ سانتی متر ۸ نفره 
ابعاد: 240 سانتی متر240سانتی متر100سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات