میز کنفرانس ستاره

میز کنفرانس ستاره (مدولار دو نفره) قابل اجرا در ابعاد مورد نظر

میز کنفرانس ستاره (مدولار دو نفره) به ابعاد ۷۶×۶۰×۱۴۰ سانتی متر 

میز کنفرانس ستاره (مدولار تک نفره) به ابعاد ۷۶×۶۰×۷۵ سانتی متر 

میز کنفرانس ستاره (مدولار ربع دایره) به ابعاد ۷۶×۶۰×68.8 سانتی متر

ابعاد: 140 سانتی متر60سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات