میز مدیریتی غزال

میز مدیریتی غزال به ابعاد76×180×220 سانتی متر و کردانزا غزال به ابعاد 90×50×220 سانتی متر

شامل : 
1.میـز مدیریتـی :
 دارای کنـاره با سه کشــو مجهـز به ریلهای آرام بند، جای کیس و کمد نگهداری زونکن و اسنــاد اداری

2. کردانـزای کوتاه  : دارای 3 کشو، کمد  بایگانی و فضای قرارگیری نمایشگر

ابعاد: 220 سانتی متر180سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات