میز مدیریتی سفیر

میز مدیریتی سفیر به ابعاد  76×89×200 سانتی متر وکردانزا سامان یه ابعاد 188×52×257 سانتی متر

1. میـز مدیریتـی سفیر : ال ریلی ثابت همراه با دراور سه کشو با یک قفل ، طبقه نگهداری زونکن و اسنــاد اداری، یک عدد کشو ساده و کمد مخفی

2. کردانـزای سامان : دارای 2 کشو، کتابخانه، بایگانی و فضای دکوری و فضای قرارگیری نمایشگر


 
ابعاد: 200 سانتی متر89سانتی متر76سانتی متر


ونگه
چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات