مجموعه فایل های اداری پروانه و پیام

فایل اداری مجهز به گیره قرار گیری پرونده
  • دارای یک کشو پرونده خور پروانه با قفل مرکزی به ابعاد ۴۵×۴۵×۶۶ سانتی متر 
  • دراور یک کشو پرونده خور پروانه به ابعاد ۴۵×۴۵×۶۶ سانتی متر 
  • دراور سه کشو پروانه کوتاه با قفل مرکزی به ابعاد ۴۵×۴۵×۶۶ سانتی متر
  • دراور سه کشو پرونده خور پیام با قفل مرکزی به ابعاد ۴۸×۴۸×۱۰۶ سانتی متر 
  • دراور چهار کشو پیام با قفل مرکزی به ابعاد ۴۸×۴۸×۱۳۷ سانتی متر
ابعاد: 48سانتی متر48سانتی متر137سانتی متر


چوب

توضیحات تکمیلی
دیگر محصولات