دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه ملی تولیدی استاندارد مهر ۹۳