گواهینامه ها

گواهینامه ها و پروانه های کسب شده توسط مجموعه دکوران که در این میان پروانه های استاندارد ، گواهینامه های ISO 9001 و ISO 10002 و گواهینامه های حمایت حقوق مصرف کنندگان در سال های متعدد از افتخارات مجموعه می باشد.