دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه تولیدی استاندارد استان فارس مهر ۹۳