کردانزای نازنین دسته بندی محصول : کردانزا
کردانزای نازنین کردانزای نازنین کردانزای نازنین

کردانزای نازنین کوتاه به ابعاد ۸۰*۵۰*۲۰۷ -دارای ۴ عدد کشو ٰ۲ عدد کمد دو طبقه دو درب

کردانزای نازنین بلند به ابعاد ۱۷۵*۵۰*۲۰۷ -دارای ۴ عدد کشو ٰ ۲ عدد کمد دو طبقه دو درب و ۶ عدد طبقه