پارتیشن A.W.G دسته بندی محصول : پارتیشن
پارتیشن A.W.G پارتیشن A.W.G پارتیشن A.W.G

پارتیشن A.W.G   پارتیشن دو جداره از پروفیل اختصاصی با رنگ پاور کوتینگ دوبل پانل از۱۶MDFمیل در  قسمت پایین و دوبل پانل شیشه ۴ میل در قسمت میانی و دوبل پانل  ۱۶MDFمیل در قسمت فوقانی