پارتیشن اداری W.G دسته بندی محصول : پارتیشن
پارتیشن اداری W.G پارتیشن اداری W.G پارتیشن اداری W.G

پارتیشن اداری W.G  از نوع تمام MDF ،پانل از ۱۶MDF میل با لبه نوار۲PVC میلیمتری وشیشه ۴ میل به صورت دو جداره