میز کنفرانس مدولار ستاره دسته بندی محصول : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس مدولار ستاره میز کنفرانس مدولار ستاره میز کنفرانس مدولار ستاره

میز کنفرانس ستاره (مدولار دو نفره) به ابعاد ۷۶*۶۰*۱۴۰ سانتی متر 

میز کنفرانس ستاره (مدولار تک نفره) به ابعاد ۷۶*۶۰*۷۵ سانتی متر 

میز کنفرانس ستاره (مدولار ربع دایره) به ابعاد ۷۶*۶۰*r68.8 سانتی متر