میز کارشناسی پروانه دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی پروانه میز کارشناسی پروانه میز کارشناسی پروانه

میز کارشناسی پروانه با ال کوچک به ابعاد ۷۶*۱۳۰*۱۸۰ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۲ عدد کشو و ۱ عدد کشو پرونده خور با قفل مرکزی در قسمت ال

میز کارشناسی پروانه با ال بزرگ به ابعاد ۷۶*۱۷۰*۱۸۰ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۱ عدد کشو ٰ۱ عدد کشو پرونده خور و یک عدد کمد دو طبقه در قسمت ال میز