میز کارشناسی بهار دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی بهار میز کارشناسی بهار میز کارشناسی بهار

میز کارشناسی بهار به ابعاد ۷۶*۱۵۲*۲۱۰ با ال ثابت -دارای ۱ عدد کشو ٰ۱ عدد کشو پرونده خور و جای کیس در قسمت ال میز