میز مدیریتی آفتاب دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی آفتاب میز مدیریتی آفتاب میز مدیریتی آفتاب

میز مدیریتی آفتاب ال دار به ابعاد ۷۶*۱۷۰*۱۸۰ با ال ثابت – دارای ۲ عددکشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خور ٰ ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال

میز مدیریتی آفتاب بدون ال به ابعاد ۷۶*۹۰*۱۸۰ -دارای ۲ عدد کشو و دو عدد کشو پرونده خور