لوح و تندیس

لوح ها و تندیس های کسب شده توسط شرکت دکوران که تندیس های ملی و در سطح کشور نیز از افتخارات مجموعه می باشد.