تقدیرنامه ها

تقدیر نامه ها و افتخارات شرکت دکوران که در میان آنها تقدیر نامه و تندیس واحد نمونه تولیدی ملی استاندارد (سازمان ملی استاندارد ایران) خودنمایی می کند.